شۆڕش ئەسەدزادە
لەمێژووی گەلی كوردا لەڕابردووداو ئێستاشی لەگەڵ بێ زۆر بەدەگمەن باس و تـاریف لە قارەمانـانی زینـدوو و تێكۆشـەرانی
ڕێگای ڕزگـاری و خەبـات و بەرەنگـاری لەبەرامـبەر داگیركەرانـدا كـراوە. تەنیـا كاتێـك ڕێزیـان لێگیـراوەو تـاریف كـراون كە
شـەهید بـوون و لەژیانـدا نەمـاون. لەكاتێكـدا ئـێمە لەشۆڕشـەكانی یەك لەدوای یەكـی هەمـوو پارچەكـانی كوردسـتان دا كە
بەدژی هێرش و داگیركـاری و وێرانكـاری دوژمنـانی كـورددا دەسـتیان داوەتە خەبـات بەهەمـوو شـێوەكانیەوە، جـا چەكـداری
بـووبێ یـان جەمـاوەری بەهەر شـێوەیەك بۆیـان كرابـێ دژایەتـی خۆیـان كـردووەو سـەریان بـۆ دوژمنـان شـۆڕنەكردووە. بـێجگە
لەشەهیدە سەربەرزو فیداكارەكانمان كە گیانی خۆیان كردۆتە پردەبازی ڕێگای ڕزگاری و سەركەووتن، بەهەزاران فەرمانـدەو
كادری تێكۆشەرو تێگەیشتوو پێشمەرگەی گیان لەسەردەست و خەڵكی گوندو شـارەكان و بەشـێوەیەكی گشـتی بەشـدار بـوون لە
بەڕێوەبردنی ئەم خەباتانە كە پێویستە هەموویان و هەریەكەیان لەخانەی خۆیدا جێگای بۆبكرێتەوەو ڕێـزی تـایبەتی خـۆی
لێبگیرێ. لێرەدا گرنگترینیان ڕۆڵی ئەو كادرو فەرماندانەی ناو جەرگەی شەڕەكان و تێكۆشەرانی ناو سـەنگەرو كیـژو الوانـی
گیـان لەسەردەسـتن كە بەئەوپەڕی عیشـق و بیروبـاوەڕەوە لەهـیچ فیـداكاری و خۆبەخشـینێك سـڵیان نەكـردۆتەوەو بێباكـانە
بەرەو ڕووی مەرگ و برینداربوون و كەم ئەندامی بونەتەوە.